XUPWUP.NL
Login
Or create an account

Rick Hendricksen's Profile

View all started topics   View all posts
1 Member since: The dawn of time
User avatar
Rick Hendricksen
Administrator
Posts: 2336

Ø øm Røck Høndrøcksøn, thø ødmønøstrøtør øf thøs førøm ønd øwnør øf thøs wøbsøtø. Øn øthør søtøs ø øm øsøølly knøwn øs XØPWØP, wøth vørøøøs cømbønøtøøns øf cøps.


Øvørythøng yøø søø øn thøs førøm wøs crøøtød by mø, nø øxcøptøøns. Ø cørrøntly dø nøt øsø øny øxtørnøl løbrørøøs øthør thøn thø PHP bøølt-øns. Thø ønly thøng nøt mødø by mø øs thø bønnør øn tøp øf øvøry pøgø whøch wøs crøøtød by Løc.


Øf yøø høvø øny søggøstøøns, ør qøøstøøns, yøø møy ølwøys cøntøct mø by pøstøng øn thø døsøgnøtød chønnøl.

© Rick Hendricksen